Jeden na jedného

1 vs 1Každá situácie 1 na 1 je úplne iná a nedá sa zovšeobecniť. Pravda však je, že cvičením určitých situácii sa viete dobre pripraviť a zlepšiť.

 

Dá sa povedať, že úspech jeden na jedného situáciách spočíva v troch bodoch.

 

  1. Natrénujte si streľbu a manipuláciu so zbraňou, teda s vašim značkovačom. Musíte sa zdokonaľovať v snapshootingu, v behu so streľbou a v prehľade na ihrisku.
  2. Spoľahnite sa na seba. Vždy ste tam vy a súper. Len vy ho môžete dostať.
  3. Zachovajte si chladnú hlavu. Samozrejme záleží aký turnaj hráte, aké máte skóre, v akej časti turnaja ste, kde na ihrisku ste vy, kde je súper. Nenechať sa vyviesť z miery a nájdite si svoju hraciu pohodu a počúvajte kouča.

 

Snažte sa spoznaj svojho súpera. V priebehu turnaja pozorujte svojich súperov, aby ste vedeli odhadnúť ich herný štýl, či sú agresívny a behajú alebo sa vás snažia prestrieľať. Takto budete vedieť, ako sa bude súper správať.

 

Snažte sa dostať do pohodlia vďaka nájdenia si pre vás dobrej prekážky. Asi vám nepomôže nejaká malá, kde sa vám bude ťažko schovávať. Taktiež ani moc veľká, kde strácate prehľad. Určite nechoďte na hada. Najlepšie sa na tieto situácie hodí dorito (pyramída). Poskytuje dostatok krytia, veľmi ľahko sa hrá z viacerých strán a spoza prekážky máte skvelý prehľad.

 

 

Za každej situácie zostaňte aktívny. Vždy si premietajte, kde máte súpera. Nemusíte byť príliš blízko vašej prekážky, keďže máte už len jedného súpera. Skontrolujte si odkiaľ na vás práve lietajú guličky, aby ste sa nevystrčili do dráhy ďalšej dávky. Nepretláčajte sa nasilu. Keď je súper silný, neriskujte a poľavte. Ak budete cítiť, že máte príležitosť, využite ju a pretlačte ho. Využite inštinkt.

 

 

 

 

One on one

 

Every situation 1 on 1 is completely different and cannot be generalized. But the truth is that training certain situations, can well prepare and improve your skills.

 

It can be said that the success of one-on-one situations rests on three points.

 

  1. Practice shooting and handling with your gun. You need to be technically redy in snapshooting, in the running and gunning and keep good field vision.
  2. Count on yourself. You are always there. Only you and your opponent. Only you can get it.
  3. Keep a cool head. Of course it depends what tournament you play, what you score is, in which part of the tournament you are, where your position on the field is and where your opponent is. Don´t get fazed and find your peace and listen to your coach.

 

Try to get to know your opponent. During the tournament watch your opponents, try to estimate their playing style, whether they are aggressive and they will constantly move or are you trying to overshoot you with gunfighting. In this way you will know how it will opponent behave.

 

Try to get into comfort by finding a good bunker for you. Probably will not help any small one, where you will be hard to hide. Also an obstacle which is too big will not help you eater. Behind a big obstacle you lose overview. Definitely do not go to the snake. This is best suited for those situations Dorito. It provides enough coverage, very easy to play on both sides and behind this obstacle you have a great field overview.

 

Always be active. Always have in mind where your opponent is. You do not have to be too close to your obstacles because you have only one opponent. Check from where the paintballs are flying from. You don´t want to put your het in the next dose. Do not push to force it. When an opponent is strong, do not risk and get calm. If you feel that you have the opportunity, take advantage of it. Play with your instincts.

Leave a Reply